Masterclass PKO Agency – Všeobecné obchodní podmínky

 

Společností PKO Agency se pro účely těchto obchodních podmínek a pro účely prodeje hudebních kurzů rozumí tato společnost:

Pražský komorní orchestr-agentura,spol.s r.o.
Černokostelecká 937/6, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 41191030, DIČ: CZ41191030

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 3801

(dále též označován jako dodavatel)

Objednatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí osoba, jež si u dodavatele objednala výuku v hudebním kurzu specifikovaném v příslušné objednávce a dodavatelem výše uvedený dodavatel, který objednateli potvrdil objednávku.

Dodavatel a objednatel dále společně označováni též jako smluvní strany.

Čl. I Úvodní ustanovení

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi objednatelem a příslušným dodavatelem.
 2. Smlouva mezi objednatelem a dodavatelem vzniká na základě písemné objednávky (on-line přihlášky) objednatele nebo na základě závazné telefonické objednávky u dodavatele, to vše vždy potvrzené zpětně e-mailem. Za písemnou formu se považuje elektronická pošta a elektronický objednávkový formulář dodavatele (dále jen objednávka) dostupný prostřednictvím webových stránek www.pkoagency.cz.
 3. Dodavatel má povinnost do pěti pracovních dnů ode dne obdržení objednávky písemně potvrdit objednateli její přijetí. Pokud tak neučiní, není objednávka považována za přijatou. Za potvrzení objednávky se považuje i odeslání potvrzovacího e-mailu na uvedenou adresu objednatele. Náklady komunikace na dálku nese objednatel ze svého.
 4. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran a na základě podmínek uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

Čl. II Předmět plnění

 1. Kurzy jsou rozdělené do několika typů dle nástrojů (dále se dělí na aktivní a pasivní účastníky). Charakteristika jednotlivých kurzů je uvedená, tj. veřejně přístupná na internetových stránkách dodavatele www.pkoagency.cz.
 2. Předmětem plnění je výuka v kurzu pro veřejnost vypsaném dodavatelem pro příslušné období na základě objednávky (dále jen kurz).

Čl. III Všeobecná ujednání

 1. Dodavatel se zavazuje ke splnění uveřejněných podmínek výuky především co do termínu, rozsahu výuky, ceny, kvality plnění a lektorského zajištění. Další povinnosti dodavatele jsou specifikovány v dalších bodech těchto podmínek.
 2. Objednatel je povinen převzít objednanou výuku a řádně a včas za ni zaplatit.

Čl. IV Termín realizace výuky

 1. Kurz probíhá v časovém rozsahu dle specifikace objednaného typu kurzu. Délka jedné vyučovací hodiny je 45 minut, pokud ve specifikaci kurzu není uvedeno jinak.
 2. Zahájení výuky je specifikováno v aktuální nabídce hudebních kurzů na webové adrese dodavatele www.pkoagency.cz.
 3. Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je dodavatel oprávněn zvolit náhradní způsob či náhradní termín zajištění výuky. Objednatel bude na tuto skutečnost dostatečně dopředu upozorněn.
 4. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit kurz z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu. Dodavatel je povinen o této skutečnosti informovat objednatele nejpozději 3 pracovní dny před zahájením kurzu. Dodavatel je povinen nabídnout objednateli náhradní řešení (možnost navštěvovat jiný kurz, vrácení kurzovného). Kurzovné je v tomto případě vratné v plné výši.

Čl. V Kurzovné

 1. Cena za příslušný přípravný kurz (dále jen kurzovné), je zveřejněna na webu www.pkoagency.cz u každého jednotlivého kurzu a je uvedena v objednávce objednatele (dle konkrétní specifikace kurzu).
 2. Kurzovné zahrnuje příslušný počet výukových hodin (dle specifikace každého kurzu), vybavení učebny při výuce.
 3. Kurzovné je vždy uvedeno včetně sazby DPH.

Čl. VI Platební podmínky

 1. Před zahájením kurzu je objednatel povinen zaplatit dodavateli kurzovné v plné výši, a to nejpozději do 21 dnů před zahájením kurzu. V případě objednávky kurzu po tomto termínu, je objednatel povinen zaplatit dodavateli kurzovné v plné výši do tří pracovních dní po potvrzení přihlášky s tím, že kurzovné musí být uhrazeno před nástupem do kurzu.
 2. Kurzovné je možné uhradit převodem na účet. Objednateli bude vystavena faktura – daňový doklad na celou částku objednávky. Objednatel je povinen dodržet splatnost daňového dokladu. V případě, že bude plátcem právnická osoba, je objednatel povinen uvést IČ a sídlo této právnické osoby.
 3. Neuhradí-li objednatel druhé smluvní straně jakoukoliv platbu řádně a včas, je místo na kurzu uvolněno náhradníkům a smlouva zaniká, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dodavatel je oprávněn straně, která je/byla v prodlení s úhradou, účtovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500 Kč.

Čl. VII Slevy z kurzovného

 1. Jeden až dva nejlepší účastníci kurzu získají stipendium (bude jim vráceno kurzovné).
 2. Dodavatel není povinen upozorňovat objednatele na možnost využití slevy.

Čl. VIII Kvalita výuky a lektorské zajištění výuky

 1. Dodavatel se zavazuje zajistit pro výuku kurzu lektora dle konkrétní specifikace daného kurzu. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu lektora, o změně bude informovat účastníky kurzu.
 2. Dodavatel se zavazuje, že výuka proběhne v rozsahu dle časové dotace kurzu.
 3. Dodavatel se zavazuje obstarat pro výuku kvalitní lektory, kteří mají potřebné vzdělání a praxi v oboru.
 4. Dodavatel se zavazuje dodržovat maximální stanovený limit pro počet osob v kurzu dle specifikace daného kurzu.
 5. Minimální počet osob v kurzu je 5, neurčí-li dodavatel jinak. V případě, že si příslušný kurz neobjedná a řádně neuhradí kurzovné nejméně 5 objednatelů, nebude v souladu s čl. IV odst. 6 VOP realizován.

Čl. IX Reklamace

 1. Pokud je objednatel nespokojen s kvalitou výuky, je povinen dodavatele o této skutečnosti informovat písemně, např. e-mailem. Písemná reklamace musí obsahovat následující náležitosti: jméno a příjmení objednatele (popřípadě účastníka kurzu, pokud je jím jiná osoba od objednatele), kontaktní údaje objednatele, specifikaci kurzu a popis předmětu reklamace.
 2. Reklamaci kurzu lze uplatnit nejpozději do začátku druhého výukového setkání po zahájení kurzu, čehož si je objednatel vědom a s tímto souhlasí. Pokud klient zmeškal první výukové setkání, nebude lhůta pro uplatnění reklamace posunuta. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.
 3. Dodavatel obdržení reklamačního e-mailu potvrdí nejpozději do 5 pracovních dnů.
 4. Dodavatel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a v případě, že ji shledá za oprávněnou, navrhnout objednateli řešení, např. vrácení kurzovného objednateli. Volba takového řešení je vždy na dodavateli (ve všech případech se jedná o navrácení adekvátní části kurzovného, tj. po odečtení částky za již uskutečněné lekce, resp. bloky).
 5. Dodavatel, respektive jím pověřený pracovník, se zavazuje rozhodnout o reklamaci ihned, je-li to možné, nebo do 5 pracovních dnů.
 6. Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně objednatele. Jedná se tak především o změnu časových možností, ztrátu důvodu k navštěvování kurzu s ohledem na změnu okolností, za nichž se objednatel přihlásil.
 7. Jako relevantní důvod reklamace nebude rovněž uznáno zrušení hodiny ze strany dodavatele. Dodavatel se však zavazuje zajistit náhradní termín výuky či adekvátně prodloužit trvání kurzu.
 8. Dodavatel neodpovídá za nesplnění povinností vyplývajících ze smlouvy, k nimž došlo následkem vyšší moci.

Čl. X Porušení smlouvy, změna smlouvy, odstoupení od smlouvy

 1. V případě odstoupení objednatele od smlouvy (storno) před zahájením daného kurzu, tj. po zaslání závazné objednávky (přihlášky) a po zaplacení kurzovného avšak 21 dnů před faktickým zahájením kurzu (výuky), se objednatel dodavateli zavazuje zaplatit kurzovné ve výši 50 %, zbývajících 50 % kurzovného se objednavateli vrací. Odstoupením objednatele od smlouvy (storno) později než 21 dnů před zahájením kurzu nebo nezaplacením kurzovného ve lhůtě splatnosti, vzniká dodavateli nárok na 100% kurzovného.
 2. Objednatel nemá nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce (změna časových možností objednatele či dalších okolností, za nichž se přihlásil do kurzu). Za neúčast objednatele na výuce neposkytuje Dodavatel finanční ani jinou kompenzaci.
 3. V případě náhlých zdravotních důvodů vzniká objednateli nárok na přerušení výuky a převedení adekvátní části kurzovného na jiný kurz či částečné vrácení kurzovného (dle hodin). Tuto skutečnost je třeba doložit dodavateli relevantním dokladem od lékaře (pracovní neschopenka apod.), v co nejkratším termínu, tj. nejpozději do druhého dne od přerušení navštěvování kurzu (o této skutečnosti je povinen objednavatel informovat dodavatele v co nejkratší době e-mailem, telefonicky – kontakty jsou uvedeny na stránce www.pkoagency.cz). V případě, že objednatel nedoloží dodavateli doklad od lékaře ve lhůtě dle předchozí věty, nemá nárok na vrácení adekvátní části kurzovného dle tohoto odstavce.
 4. V případě elektronického přihlášení do kurzu má objednatel, je-li spotřebitelem, právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy objednatel odeslal svou objednávku dodavateli a dodavatel mu přijetí této objednávky potvrdil) a k dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty dodavateli odesláno. K odstoupení od smlouvy dle tohoto ustanovení může objednatel využít vzorový formulář, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupí-li objednatel v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, navrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy dodavatel obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré platby, jež od objednatele v souvislosti s touto smlouvou obdržel, a to stejným způsobem jako tyto platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel uzavřením smlouvy a přijetím těchto obchodních podmínek bere na vědomí, že má právo toto právo využít.
 5. V případě, že před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 4 tohoto ustanovení bylo již s poskytnutím služeb započato, stalo se tak na základě výslovné žádosti objednatele (tj. na základě příslušné objednávky, ve které je uveden termín konání kurzu) a objednatel je v takovém případě povinen uhradit dodavateli poměrnou část ceny kurzovného odpovídající ceně služeb již objednateli poskytnutých.
 6. V případě, že před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 4 tohoto ustanovení byly již objednateli objednané služby v celém rozsahu poskytnuty, stalo se tak na základě výslovné žádosti objednatele (tj. na základě příslušné objednávky, ve které je uveden termín konání kurzu) a objednatel v takovém případě nemá právo odstoupit od dané smlouvy dle odst. 4 tohoto ustanovení.
 7. Po uplynutí výše uvedené 14denní lhůty právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronické přihlášky zaniká.
 8. Žádost o změnu smlouvy jakož i odstoupení od smlouvy musí objednatel odeslat dodavateli vždy písemně, tj. e-mailem nebo vyplněním žádosti v kanceláři pobočky dodavatele. Žádost o změnu smlouvy je považována za přijatou doručením dodavateli, ovšem dodavatel se zavazuje přijetí žádosti potvrdit nejpozději do 48 hodin od obdržení. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením dodavateli.
 9. Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout či dodatečně vyloučit z kurzu objednatele, jež porušuje základní zásady občanského soužití či objednatele, u něhož vyjde najevo, že není objektivně schopen zvládat výuku. V případě dodatečného vyloučení má objednatel nárok na vrácení kurzovného v rozsahu neodchozených lekcí.

Čl. XI Osobní údaje objednatele

 1. Objednatel dává odesláním nebo podpisem objednávky dodavateli k dispozici své osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště/sídla, e-mailovou adresu a telefonní číslo a u podnikajících fyzických osob IČO. Objednatel podpisem nebo odesláním objednávky stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé. Dojde-li následně ke změně osobních údajů, je objednatel povinen o této změně dodavatele vyrozumět, a to nejpozději do 7 dní.
 2. V případě, že objednatel nebude zároveň účastníkem výuky a objednal výuku pro třetí osobu nebo v případě, že objednávku podepíše nebo odešle zákonný zástupce účastníka výuky, který je mladší 18 let, prohlašuje zákonný zástupce nebo objednatel, který objednal výuku pro třetí osobu, že má právo použít osobní údaje účastníka výuky a poskytnout je dodavateli a že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. V případě, že toto prohlášení se ukáže jako nepravdivé, má dodavatel právo požadovat po osobě, která objednávku podepsala či odeslala, náhradu škody.
 3. Dodavatel je v tomto smluvním vztahu správcem osobních údajů a zavazuje se nakládat s osobními údaji objednatele v souladu s platnou legislativou, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
 4. V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR je dodavatel oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje za účelem uzavření a plnění smlouvy. Dále je dodavatel oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté v souvislosti s plněním smlouvy z titulu oprávněného zájmu, a to pro účely přímého marketingu, tedy zasílání obchodních sdělení dodavatele, jako např. zasílání informací o kurzech dodavatele.
 5. Objednatel bere na vědomí, že ke zpracování jeho osobních údajů dle předchozího odstavce není třeba souhlas objednatele.
 6. Dodavatel potvrzuje, že si je vědom toho, že v souladu s platnou legislativou má objednatel:
  1. právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu získat od dodavatele jakožto správce osobních údajů potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, které se ho týkají, a informaci o účelu zpracování, kategorii osobních údajů, době zpracování a další informace dle čl. 15 GDPR,
  2. právo na opravu nepřesných osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
  3. právo na výmaz osobních údajů, pokud pominul účel, pro nějž byly shromážděny, nebo pokud objednatel odvolal souhlas ke zpracování osobních údajů nebo osobní údaje byly shromážděny protiprávně a z dalších důvodů uvedených v čl. 17 GDPR,
  4. právo na omezení zpracování spočívající v tom, že objednatel popírá přesnost osobních údajů nebo vznesl námitku proti zpracování a v dalších případech uvedených v čl. 18 GDPR,
  5. právo na přenositelnost údajů spočívající v tom, že objednatel má právo získat osobní údaje, jež poskytl dodavateli jako správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a v právu předat tyto údaje jinému správci za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR,
  6. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR a
  7. právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.
 7. Objednatel prohlašuje, že je dostatečně poučen o svých právech ve věci ochrany osobních údajů.
 8. Objednatel bere na vědomí, že zpracováním osobních údajů objednatele může dodavatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
 9. Dodavatel se zavazuje přijmout opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům objednatele, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů a toto se zavazuje zajistit i u každého zpracovatele osobních údajů, kterého zpracováním pověří.
 10. Dodavatel zajistí v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy informovanost svých zaměstnanců a dalších osob pracujících s osobními údaji objednatele o tom, že tyto údaje je třeba uchovávat a chránit dle GDPR a neposkytovat je třetím osobám.
 11. Ke zpracování osobních údajů objednatele bude docházet po dobu trvání smlouvy uzavřené na základě objednávky. Dodavatel se zavazuje zpracované osobní údaje vymazat bez zbytečného odkladu po skončení smlouvy, nejdéle však do 3 měsíce, s výjimkou oprávněného zájmu dodavatele pro případ sporu s objednatelem a zasílání informací o kurzech dodavatele.
 12. Dodavatel prohlašuje, že systém, kde budou uchovávány osobní údaje, je umístěn na území Evropské unie a je v souladu s GDPR.
 13. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů rádi poskytneme na základě písemné či telefonické žádosti objednatele prostřednictvím kteréhokoliv z následujících kontaktů: Praha 1, Petrská 1168/29, PSČ 110 00, tel.: +420 222 809 304, email: kurzy@pkoagency.cz, web: www.pkoagency.cz
 14. Kontaktní údaje dozorového úřadu jsou následující: Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7 – Holešovice, Česká republika, tel. +420 234 665 111, email: posta@uoou.cz, web: www.uoou.cz

Čl. XIII. Závěrečná ustanovení a řešení sporů

 1. Pokud tyto VOP ani ujednání smluvních stran nestanoví jinak, řídí se právními vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Případné změny všeobecných podmínek budou uveřejněny na webových stránkách dodavatele www.pkoagency.cz.
 3. V případě, že dojde mezi dodavatelem a objednatelem, který je spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, adresa Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: www.coi.cz.
 4. Tyto obchodní podmínky jsou vydané podle občanského zákoníku a jsou platné a účinné ode dne 20.4.2021.